دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

تعمیر نصب گاردتعمیر نصب گارد

در مجتمعی در فرشته تهران که گارد و گوشی صوتی برند کوکوم نصب شده بود.

همانطور که در شکلهای زیر مشاهده میکنید به دلیل نصب بدون نظم و نا مرتب ، سیمها در هم تنیده شده 

و موجب اختلال در اجرای سیستم شده بود.

تعمیر نصب گاردتعمیر نصب گاردتعمیر نصب گارد

با نصب مجدد و رانژه کردن دوباره سیمها مشکل ارتباط در این مجتمع برطرف شد.